top of page

กระจกฉนวนกันความร้อน

igglas

igglas 1.jpg

about this glass

 

กระจกฉนวนหรือกระจกอินซูเลท คือการนำกระจกสองแผ่นมาประกบกันโดยมีกรอบอลูมิเนียมที่ใส่สารดูดความชื้นไว้โดยรอบ ทำให้เกิดช่องอากาศตรงกลาง จากนั้นซีลขอบด้วยซิลิโคน กระจกอินซูเลทกลาสฟอร์ม เติมชั้นระหว่างกระจกด้วยก๊าซอาร์กอน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ดีขึ้น เมื่อประกอบกับการเลือกใช้กระจกประหยัดพลังงาน เช่น กระจกสีตัดแสง กระจกรีเฟล็กทีฟ และกระจก Low-e จะช่วยให้ลดความร้อนเข้าสู่อาคารได้อย่างมาก และช่วยประหยัดพลังงานเหมาะกับเทรนด์การช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

product specifications


• thickness: 4+4 ถึง 19+19 mm. 2 ชั้น (clear, tinted, reflective,  
  low-e, satin)
• thickness: 5-19 mm. (clear, tinted, reflective,  low-e, satin)
• spacer thickness: 6, 9, 12, 16 mm. (aluminum, black color)
• size: from 300 X 400 mm. up to 2500 X 3500 mm.

product tips

 

กระจกอินซูเลท เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้ควบคู่กับกระจกประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่องอากาศระหว่างกระจกอินซูเลทมีความหนาเริ่มต้นที่ 6 มม. จึงเป็นกระจกที่มีความหนากว่ากระจกปรกติมาก ควรปรึกษาผู้ติดตั้งเกี่ยวกับระบบเฟรมที่ใช้เพื่อรองรับกระจกหนากว่าปกติ

กระจก

ช่องแก๊สอาร์กอน

เฟรมอลูมิเนียม

สารดูดความชื้น

ซีลขอบซิลิโคน

bottom of page